5054 Ka-Bar Short Black Tanto Plain Edge w/Hard Sheath